گروت سیمانی منبسط شونده :

گروت سیمانی منبسط شونده دارای مقاومت اولیه و نهایی بالا و زودرس است که به دمای آب و هوایی محیط و زمان مصرف بستگی دارد. این گروت به صورت پودر خشک بسته بندی شده آماده مصرف است و دارای سنگدانه می باشد و در هنگام ترکیب با آب دارای خصوصیت ویژه انبساط حجمی دو مرحله است . 

انبساط اولیه آن حاصل تصعید گازها بوده و هنگامی به وقوع می پیوندد که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت 15 تا 30 دقیقه به طول می انجامد . مرحله دوم انبساط در اثر واکنش شیمیایی گیرش ملات است که یک یا دو روز پس از مخلوط شدن آغاز می شود . (رفرنس : همراه ناظر)